پادشاهی پارسایی را دید.

 گفت: هیچت از ما یاد آید؟

 گفت: بلی، وقتی که خدا را فراموش می‌کنم.