درست است که خبره و پرتوان بودی

ولی یادت نرود "قهرمان"

کسبِ طلا کار تو نبود

"یا علی" روی لباست طلا را گرفت

مبارکت باشد!