سلام بر تو و بر خاندان اطهارت

سرم به زیر قدوم تمام زوّارت